Orgány PZ

Výbor PZ:
predseda MUDr. Ján Filkor st.
podpredseda Ing. Juraj Velič
poľovnícky hospodár Ing. Vladimír Juško, PhD.
finančný referent Ing. Branislav Škrada
tajomník Pavel Pivoluska ml.
strelecký a brigádnický referent Jaroslav Selecký
kynologický referent Marcel Juhaniak
Dozorná rada:
predseda Ján Iždinský ml.
člen DR Ing. Juraj Bukvaj ml.
člen DR Ing. Vladimír Slavko
Členská schôdza PZ