História PZ

Vznik nášho poľovníckeho združenia sa datuje do roku 1950, Keď vznikla Poľovnícka spoločnosť Dúbravy. Revír o celkovej výmere 840 ha tvorili lesný revír Perina, Dúbravské polia a urbársky les. Spoločnosť tvorilo 6 zakladajúcich členov a 2 kandidáti.
Už v nasledujúcom roku sa podstatne zmenila výmera revíru, keď spoločnosť prevzala revír rozpadnutej Ivinskej spoločnosti ako i lokalitu Zlatý vŕšok. Celková výmera činila 2230 ha.
Aj v ďalšom období dochádzalo k zmenám hraníc revíru. V roku 1959 po zredukovaní členskej základne došlo ku spojeniu s PPK Húsová a PS Vígľaš-Pstruša. Spoločnosť bola premenovaná na Podnikový poľovnícky klub (PPK). Súčasťou revíru bol aj lesný revír Boky a v tom čase to bol asi najväčší revír v okrese Zvolen. Po turbulentnom období bol PPK v roku 1962 zrušený, pričom revír bol prevzatý Lesným závodom Vígľaš.
Na jar v roku 1963 boli zriadené hranice pre nové PZ Háj – Dúbravy o výmere 1440 ha. V roku 1964 bol revír zväčšený o štátne majetky Želobudza a Hájnikova.
Rok 1973 bol výnimočný z hľadiska úpravy hraníc revírov v zmysle hesla „žiadna hádka za revíry!“ Nášmu PZ bola vymedzená hranica z Vígľaša koľajkou až pod Bugárovo, z koľajky cez Bugárovo až dolu Skalicami na Trpín, stade do Obchoditej ku škole, odtiaľ cestou pod Malý Sliač na most a ďalej potom pozdĺž do rieky Slatina až po most vo Vígľaši a ďalej cestou ku Štátnym lesom na koľajku. S takto vymedzenými hranicami revíru bolo PZ nadmieru spokojné, bol to nádherný revír.
V roku 1985 začala výstavba poľovníckej chaty. V roku 1986 malo PZ 23 členov a 1 kandidáta. Poľovný revír bol zaradený do V. akostnej triedy so zameraním na chov srnčej a zajačej zveri, jeho celková výmeru činila 2284 ha, pričom prevažnú časť tvorila poľnohospodárska pôda – 2149 ha, lesnej pôdy bolo 138 ha.