Aktuality

POZVÁNKA

Vážení členovia, čestní členovia (-ky), čakatelia na členstvo v PZ,

výbor PZ Očová – Háj si Vás dovoľuje pozvať na členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 25.09.2022 (nedeľa) o 12:00 hod. na chate PZ

 

Program členskej schôdze :

 1. Otvorenie
 2. Kontrola účasti
 3. Schválenie programu
 4. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 5. Voľba mandátovo-volebnej komisie
 6. Kontrola uznesení
 7. Plnenie plánu lovu a info poľovníckeho hospodára o aktuálnej situácii ohľadom medveďa hnedého a chybných zápisov do el. knihy návštev
 8. Návrh na prijatie nového správcu chaty PZ, zmena umiestnenia pietneho miesta
 9. Rôzne
 10. Návrh uznesení
 11. Ukončenie

 

V rámci členskej schôdze bude podávaný guláš

 

Výbor PZ ďalej informuje, hlavne mladšie ročníky, že v prípade priaznivého počasia sa bude konať brigáda, a to rozvoz asfaltovej drviny (frézing). Telefonicky zabezpečí J.Selecký.


UPOZORNENIE

Vážení poľovníci,
ako výbor PZ, sme boli oslovení zo strany vedenia Poľnohospodárskeho družstva Očová, že v našom revíri majú problémy s oplôtkom na Dúbravách (lokalita Horné a Dolné Dvorce), a to že im niekto úmyselne poškodzuje pletivo (prestrihávanie) a nezatvára vstupné brány. Sme presvedčení, že to určite nerobí nikto z nás, ale aj napriek tomu apelujeme na Vás, aby ste dbali na zatváranie brán, ak sa pohybujete v tých priestoroch, príp. informovali, ak by ste zaregistrovali niekoho cudzieho, kto im to poškodzuje.