Aktuality

POZVÁNKA

Vážení členovia, čestní členovia (-ky), čakatelia na členstvo v PZ,
výbor PZ Očová – Háj si Vás dovoľuje pozvať na členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 15.05.2022 (nedeľa) o 12:00 hod. na chate nášho poľovníckeho združenia.
Program členskej schôdze :
1. Otvorenie
2. Kontrola účasti
3. Schválenie programu
4. Kontrola uznesení
5. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
6. Plán chovu a lovu a info poľ. hospodára
7. Rôzne
8. Návrh uznesení
9. Ukončenie
Výbor PZ ďalej oznamuje konanie brigády pred schôdzou hlavne pre mladších členov na odkôrňovanie smrekovej žrďoviny a ďalšie práce, a to od 08:00 hod., zraz u J.Seleckého

UPOZORNENIE

Vážení poľovníci,
ako výbor PZ, sme boli oslovení zo strany vedenia Poľnohospodárskeho družstva Očová, že v našom revíri majú problémy s oplôtkom na Dúbravách (lokalita Horné a Dolné Dvorce), a to že im niekto úmyselne poškodzuje pletivo (prestrihávanie) a nezatvára vstupné brány. Sme presvedčení, že to určite nerobí nikto z nás, ale aj napriek tomu apelujeme na Vás, aby ste dbali na zatváranie brán, ak sa pohybujete v tých priestoroch, príp. informovali, ak by ste zaregistrovali niekoho cudzieho, kto im to poškodzuje.